ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการดูแล
เทศบาลนครปากเกร็ด
เครื่องที่ไม่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของเทศบาล แต่นำมาใช้เพื่องานราชการ
อื่นๆ
กรุณายื่นยันตัวตน
กรุณาทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" จากนั้นทำการเลือกภาพให้ตรงกับที่โปรแกรมถามคุณ
อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้งซ่อม
สามารถเลือกอุปกรณ์แจ้งซ่อมได้มากกว่า 1 รายการ
เครื่องสำรองไฟ / UPS
เครื่องคอมพิวเตอร์
printer
scanner
ระบบ Network
อื่นๆ


IP: 100.28.227.63